Programové cíle

 

Programové cíle

Naším cílem je upravené město, krásné na pohled, pohodlné pro život, lákavé pro návštěvníka nabídkou poznání historie, přívětivé pro občana a vhodné pro současný aktivní život.

 

Ctíme: Morálku, slušnost a solidaritu

Nesmíříme se s: Korupcí a kriminalitou.

 

Pokud věříte naší upřímné snaze o rozvoj města, poctivému přístupu k práci, volte, prosím, naši kandidátku.

 

Oblast investiční

 

1. Pokračovat v efektivních opravách městského majetku a budov: škol a školek, komplexní opravy ulic, mostů, parkovacích ploch, městského hřbitova.

2. Dokončit rekonstrukci autobusového nádraží.

3. Dále hledat využití bývalého areálu kasáren.

4. Zpracovat nový územní plán města, včetně regulačních plánů pro rozvojové části města.

 

Sport

 

1. Podporovat práci s dětmi a mládeží. Zvýšit podporu z rozpočtu města na činnost sportovních klubů pečujících o mládež v duchu hesla "Sportem proti drogám".

2. Využít grantové možnosti pro zkvalitnění městských sportovišť. Snižovat energetickou náročnost zimního stadionu, sportovní haly a plaveckého stadionu s možností venkovního koupání.

 

Kultura

 
1. Zachovat financování tradičních kulturních akcí.
 
2. Aktivně se podílet na vybudování nového otáčivého hlediště v zámecké zahradě.
 
3. Podporovat zájmová sdružení pečující o mládež v kulturním dění.
 
4. Rozvíjet spolupráci s organizacemi a městy pod hlavičkou UNESCO.
 

Školství

 
1. Zajistit financování modernizace výuky, modernizaci vnitřního vybavení.
 
2. Podporovat sportovní a volnočasové aktivity dětí v rámci protidrogových programů na školách.
 
3. Pokračovat v podpoře práce školních psychologů a asistentů učitele pro práci s žáky se zvláštními výukovými potřebami.
 

Podnikání a zaměstnanost

 
1. Rozvíjet spolupráci s místními firmami, podporovat jejich podnikatelské aktivity, které zajistí nejen udržení, ale i další nárůst zaměstnanosti.
 
2. Rozvíjet vzájemné vztahy se sdruženími podnikatelů v cestovním ruchu, které mají zájem pořádat nebo spolupracovat při pořádání akcí organizovaných ve městě.
 

 

Vážení spoluobčané, v letošních komunálních volbách bych chtěl s Vaší podporou opět kandidovat na funkci starosty našeho krásného města. 

Po čtyřech letech volebního období jsem získal velmi dobrý přehled o problematice práce starosty. Do své práce jsem vložil veškeré své schopnosti a vědomosti. Svou práci jsem vykonával s velkou chutí a zájmem. Od počátku jsem se soustředil na dlouhodobé problémy města. Řadu z nich se podařilo vyřešit nebo se k jejich vyřešení výrazně přiblížit. 

Po celou dobu jsem také vnímal potřeby obyvatel města a snažil jsem se je v rámci možností naplnit. Pravidelně jsem se s Vámi občany setkával, poslouchal a vnímal Vaše názory. Všechna rozhodnutí byla transparentně zveřejňována a jsou pod Vaší kontrolou. 

Pro další volební období je poprvé připraven podrobný akční plán, dostupný na webových stránkách města. Akční plán je jasným programem pro další rozvoj města v příštích letech. Vedení města, v jehož čele mám tu čest stát, udělalo za uplynulé čtyři roky kus poctivé práce. V této práci bych chtěl pokračovat a využít získaných zkušeností k naplnění připravených plánů.

Dalibor Carda

__________________________________________

Sociální oblast a zdravotnictví

 
1. Udržet a podporovat rozvoj Nemocnice Český Krumlov.
 
2. Hledat další příležitosti ke zlepšení kvality života pro starší spoluobčany podporovat jejich volnočasové aktivity.
 
3. Podporovat dále terénní pečovatelskou službu a telekontaktní péči.
 

Městský úřad

 
1. Pokračovat ve zkvalitnění přístupu ke všem dokumentům na internetu s důrazem na přehlednost.
 
2. Připravit na městském úřadě pro občany příjemné prostředí. Pokračovat v modernizaci úřadu s důrazem na snížení provozních nákladů.
 
3. Směrovat městskou policii ke vstřícné spolupráci s občany města, prevenci a společnému zajištění bezpečnosti a ochrany majetku.
 

Veřejné prostranství a sídliště

 
1. Dokončení relaxační zóny Hornobránský rybník a regeneraci oblasti tzv. Třetího meandru Vltavy.
 
2. Hledat možnosti pro vybudování stezek pro cyklisty a in-line bruslení.
 
3. Zaměřit se na výstavbu vycházkových okruhů.
 
4. Realizovat další projekty pro revitalizaci sídlišť.
 
5. Pokračovat v budování dětských hřišť a sportovišť na sídlištích. Udržet možnost využití školních hřišť veřejností.
 
6. Dbát na ochranu životního prostředí a ochranu zeleně a zlepšení retenčních schopností krajiny.
 

Strategický a Akční plán rozvoje města: