Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Český Krumlov

01.11.2014 20:53

 

Městský úřad Český Krumlov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Český Krumlov,
svolaného dosavadním starostou města Mgr. Daliborem Cardou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání : Prokyšův sál – Prelatura, Horní ulice, Český Krumlov
Doba konání : 6. listopadu 2014 od 16,00 hodin


Navržený program:


1) Zahájení
 složení slibu zastupitele (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)
 určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích), zapisovatelů, návrhové a volební
komise
 schválení programu


2) Volba starosty, místostarostů a dalších členů rady města
 určení počtu členů rady města
 určení počtu místostarostů
 určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71
zákona o obcích)
 určení způsobu volby starosty, místostarosty/ů a dalších členů rady města
 volba starosty
 volba místostarosty/ů
 volba dalších členů rady města


3) Zřízení finančního a kontrolního výboru
 určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 volba předsedy finančního výboru
 volba členů finančního výboru
 volba předsedy kontrolního výboru
 volba členů kontrolního výboru


4) Různé


V Českém Krumově, dne 27. 10. 2014


Mgr. Dalibor Carda, v.r.
starosta města